PRO EDU - Niepubliczny Ośrodek EdukacyjnyOrganizujemy różne formy kształcenia ustawicznego dorosłych:

 • - nauczycieli, dyrektorów, pracowników nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki
 • - pedagogów i psychologów szkolnych w szkołach i innych placówkach oświatowych
 • - nauczycieli-instruktorów placówek wychowania pozaszkolnego

Oferujemy także szkolenia Rad Pedagogicznych

Oferta szkoleń i warsztatówI. SZKOLENIA I WARSZATY/SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH


Adresaci:Nauczyciele oraz kadra zarządzająca przedszkoli, szkół podstawowych

Celem szkolenia jest przede wszystkim uświadomienie nauczycielom odpowiedzialnym za rozwój dziecka w szkole, jak ważny jest autorytet i jakie konsekwencje zostaną poniesione przez jego zachwianie. Uczestnicy uczą się zachowań asertywnych i pracy nad sobą.

W programie szkolenia:

 • Rodzaje autorytetu pedagogicznego
 • Budowanie własnego autorytetu
 • Źródła władzy i autorytetu
 • Asertywność w pracy z grupą
Czas trwania: 180 min

Adresaci:Nauczyciele oraz kadra zarządzająca przedszkoli, szkół podstawowych

Celem szkolenia jest w jasny i zrozumiały sposób przekazanie najważniejszych informacji o problemach dzieci autystycznych, pokazanie jak można pracować z takimi dziećmi oraz stworzenie między uczestnikami tzw. grupy wsparcia. Uczestnicy zapoznają się z podstawami teoretycznymi dotyczącymi autyzmu oraz z wybranymi metodami i formami pracy. Jest to szkolenie o charakterze podstawowym wprowadzającym w zagadnienia terapii autyzmu.

W programie szkolenia:

 • Ogólna charakterystyka osób z autyzmem
 • Przyczyny autyzmu
 • Metody pracy i przygotowanie do pracy z dzieckiem
 • Sfery rozwijane w terapii
 • Kształtowanie umiejętności metodą Kaizen
 • Podpowiedzi, wzmocnienia-rodzaje
Czas trwania: 180 min

Adresaci:Nauczyciele oraz kadra zarządzająca przedszkoli, szkół podstawowych, rodzice, opiekunowie.

Celem szkolenia jest przede wszystkim nauczenie osób, które zajmują się dziećmi, są wychowawcami, nauczycielami, rodzicami - w jak najszybszy sposób „odkryć” , co niebezpiecznego może rozgrywać się w głowie i ciele dziecka i jak pomóc takiej osobie, gdzie się z takim problemem zgłosić.

W programie szkolenia:

 • Depresja
 • Nerwica lękowa
 • Zaburzenia łakienia
 • Analfabetyzm emocjonalny
 • Modelowanie u dziecka sposobów radzenia sobie z emocjonalnością
Czas trwania: 180 min

Adresaci: Nauczyciele oraz kadra zarządzająca przedszkoli, szkół podstawowych, rodzice, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości własnej wartości. Uświadomienie sobie, jak ważne jest w życiu poczucie tego, kim jestem naprawdę, oraz uświadomienie sobie, co stoi na drodze i nie pozwala zrobić kroku naprzód.

W programie szkolenia:

 • Samoświadomość
 • Technika lustra
 • Technika niedokończonych zdań
 • Asertywność
 • Samoakceptacja - jak polubić siebie
 • Ćwiczenia w grupach z zakresu akceptacji społecznej
Czas trwania: 180 min

Adresaci: Nauczyciele oraz kadra zarządzająca przedszkoli, szkół podstawowych.

Celem szkolenia jest zainspirowanie nauczycieli do pracy z dziećmi z trudnościami wychowawczymi. Uczestnicy uczą się jak wykorzystać objawy ADHD i jak zapobiegać ich niepożądanym skutkom.

W programie szkolenia:

 • Rozpoznanie i klasyczne objawy
 • Czynniki pozagenetyczne oraz nieprawidłowe diagnozowanie ADHD u dzieci
 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu
 • Kontakty z rówieśnikami
Czas trwania: 180 min

Adresaci: Nauczyciele oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych, gimnazjów, rodzice, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy nt. rodzajów narkotyków, dopalaczy, środków odurzających. Uświadomienie jak ważne są pierwsze spostrzeżenia i interwencje.

W programie szkolenia:

 • Jak rozpoznać, czy uczeń korzysta z narkotyków czy dopalaczy
 • Przyczyny, skutki i fazy eksperymentowania oraz uzależnienia
 • Profilaktyka na co dzień wśród dzieci i młodzieży
 • Dysfunkcje w rodzinie jako sprzyjający czynnik zagrożeń
Czas trwania: 120 min

Adresaci: Nauczyciele, rady pedagogiczne oraz kadra zarządzająca przedszkoli, szkół.

Celem szkolenia/warsztatów jest zintegrowanie grupy, przełamanie barier personalnych, stworzenie zgranego i spójnego zespołu.

W programie szkolenia:

 • Praca terapeutyczna w małych grupach, pozwalająca na integrację, poznanie i samopoznanie poprzez terapię grupową oraz dotarcie do głęboko zakorzenionych przekonań i wzorców
 • Gry i zabawy modyfikujące relacje, podnoszące kompetencje społeczne
Czas trwania: 2 dni (około 14h zegarowych)
- Według potrzeb kadry, organizowane na miejscu, jak również w czasie wyjazdów integracyjnych.

Adresaci: Nauczyciele oraz kadra zarządzająca przedszkoli, szkół.

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom spotkania jak rozumieć i radzić sobie z dziecięcą złością i agresją (ABC wybuchu). Podjęte zostaną zagadnienia podnoszące kompetencje wychowawcze nauczycieli/ rodziców. Omówione zostaną ogólne zasady pracy z dzieckiem, któremu zdarzają się wybuchy złości.

W programie szkolenia:

 • Zagadnienia dotyczące agresji: definicje, rodzaje
 • Cechy ofiary wobec której stosowana jest agresja
 • Wskazówki pomocne przy rozpoznawaniu ofiary i sprawcy agresji
 • Cechy sprawcy
 • Przyczyny stosowania przemocy przez dzieci
 • Pomoc dziecku - ofierze agresji
 • Metody przeciwdziałania agresji
Czas trwania: 180 min

Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych.

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • Potrafią wstępnie zdiagnozować ucznia z ADHD i odróżnić dziecko niezdyscyplinowane od dziecka z zespołem ADHD
 • Potrafią poradzić sobie ze specyficznymi zachowaniami dziecka nadpobudliwego
 • Znają metody i techniki pracy ułatwiające uczniowi z ADHD funkcjonowanie w środowisku

W programie szkolenia:

 • Biologiczne uwarunkowania ADHD
 • Objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
 • Modyfikacja sposobu pracy i metod wychowawczych stosowanych wobec dziecka z ADHD
 • Specyficzne metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym
 • Zachowania opozycyjno – buntownicze jako efekt braku wsparcia ucznia z ADHD
 • Zasady skutecznej współpracy rodziców ze szkołą
Czas trwania: 180 min
– PODSTAWY PRACY WYCHOWAWCZEJ I TERAPEUTYCZNEJ

Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, wychowawcy świetlic, pedagodzy.

Obecnie sporo mówi się o radzeniu sobie z agresją dzieci i młodzieży. Nieco mniejszą uwagę w klasie zwracamy na dzieci, które nie sprawiają problemów wychowawczych, jednak intuicyjnie wyczuwamy w ich zachowaniu coś niepokojącego – wycofywanie się z sytuacji społecznych, napięcie, lękowość, smutek, czasem autoagresja. Celem szkolenia jest poznanie sposobów pracy z dziećmi o rysie ujętym powyżej.

W programie szkolenia:

 • Jakie sygnały powinny wzbudzić naszą czujność?
 • Jak aktywizować nieśmiałych uczniów i podopiecznych?
 • Jak wspierać nie raniąc?
 • Jak pomóc, gdy nie można skorzystać z pomocy psychologa, terapeuty?
Czas trwania: 180 min

Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy szkolni, rady pedagogiczne szkół publicznych i niepublicznych oraz integracyjnych, rodzice, opiekunowie.

Przedstawienie problematyki Zespołu Aspergera i autyzmu w środowisku szkolnym i domowym. Zapoznanie się z metodami pracy i ich praktycznym wykorzystaniem w przedszkolu, szkole oraz w domu.

W programie szkolenia:

 • Autyzm - jego rozpoznawanie i terapia: znaczenie wczesnego wykrywania autyzmu, funkcjonowanie dziecka z autyzmem w szkole, przedszkolu
 • Zespół Aspergera: zachowania wskazujące, że dziecko ma objawy zespołu Aspergera, dziecko z zespołem Aspergera w szkole, wskazówki ogólne i szczegółowe dla nauczyciela w pracy z dzieckiem, współpraca z rodzicami dziecka
 • Gdzie szukać pomocy
Czas trwania: 225 min

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, szkół, pedagodzy szkolni, kadra.

Cel szkolenia: Nabycie wiedzy i umiejętności postępowania wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej.

W programie szkolenia:

 • wstępna diagnoza - symptomy behawioralne, psychologiczne
 • strategie postępowania z dzieckiem
Czas trwania: 135 min
– WYWIAD Z RODZICAMI, PODSTAWA DO PLANOWANIA ODDZIAŁYWAŃ DYDAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNYCH

Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, kadra.

Każdy pedagog i wychowawca musi wiedzieć jak przeprowadzić wywiad z rodzicem na temat funkcjonowania dziecka: jego zasobów, trudności, prezentowanych objawów, wypróbowanych metod, które ułatwiają lub utrudniają współpracę. Nie jest to zwykła rozmowa ani zwykła konstrukcja pytania, niezwykle ważne jest żeby nie zadawać pytań oceniających, sugerujących a przede wszystkim przekraczających granice uprawnień. Ważne też, żeby wiedzieć o jakie obszary warto pytać bo przełożą się na wiedzę, którą można wykorzystać na terenie szkoły, a jakie pytania będą niewnoszące lub konfliktogenne.

W programie szkolenia:

 • Zagadnienia dotyczące wywiadu psychologicznego: definicje, rodzaje
 • Kontakt diagnostyczny
 • Zadawanie pytań
 • Obserwacja
Czas trwania: 180 min

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Przybliżenie różnorodnych technik oraz metod pracy z dzieckiem wykorzystujących optymalny, naturalny i rytmiczny ruch w procesie kształcenia, przygotowujących do nauki czytania i pisania.

W ramach warsztatów nauczyciele poznają m.in.:

 • graficzne ćwiczenia wpływające na stabilizację lateralną, wykonywane na małej i wielkiej płaszczyźnie jedną ręką
 • graficzne ćwiczenia wpływające na synchronizację pracy mózgu, wykonywane na małej i wielkiej płaszczyźnie oburącz
 • graficzne ćwiczenia wpływające na równoważenie lateralne, wykonywane na małej i wielkiej płaszczyźnie raz jedną, raz drugą ręką, itp.
Ćwiczenia opracowano m.in. oparciu o pozycję „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej.

Zapotrzebowanie: Uczestnicy powinni zaopatrzyć się w kredki świecowe, blok rysunkowy, koła różnej średnicy / 1 cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm – po 10 /, klej, nożyczki, papier kolorowy ksero – 5 kartek, arkusz szarego papieru / 1 na 4 osoby/

Czas trwania: 10 h

Adresaci: Nauczyciele.

W programie szkolenia:

 • Planowanie i organizacja wycieczek szkolnych
 • Formy uprawiania turystyki
 • Obowiązki oraz odpowiedzialność prawna kierownika i opiekuna wycieczki szkolnej
 • Zasady bezpieczeństwa na wycieczkach – wybór aktów prawnych
 • Walory krajoznawczo- turystyczne w wybranych regionach Polski
Czas trwania: 20 h

Adresaci: Nauczyciele oraz kadra zarządzająca przedszkoli, oraz szkół ogólnokształcących.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie i przybliżenie problematyki ADHD
 • Przekazanie nauczycielom, pedagogom praktycznych wskazówek jak zrozumieć i jak pracować z dzieckiem z ADHD
 • Nabycie umiejętności korygowania nadpobudliwości psychoruchowej w grupie i pracy indywidualnej z dzieckiem

W programie szkolenia:

 • Objawy zaburzeń
 • Czynniki i przyczyny ADHD uszkadzające centralny układ nerwowy u dzieci
 • Czynniki pogłębiające zaburzenia nadpobudliwości
 • Zaburzenia zachowania, towarzyszące nadpobudliowści psychoruchowej
 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym
 • Kiedy i jak stosować konsekwencje
 • Systemy reprezentacyjne
Czas trwania: 120 min

Adresaci: Nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pedagodzy, rady pedagogiczne, rodzice, opiekunowie.

Cele szkolenia:

Przedstawienie problematyki zachowań ryzykownych i przyczyn ich podejmowania przez dzieci i młodzież. Promocja zdrowia i profilaktyka w podejmowaniu zachowań ryzykownych ze szczególnym uwzględnieniem zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.

W programie szkolenia:

 • Pojęcie, rodzaje i funkcje zachowań ryzykownych
 • Zespól zachowań ryzykownych i wybrane koncepcje wyjaśniające ich podejmowanie
 • Promocja zdrowia i profilaktyka zachowań ryzykownych
 • Edukacja zdrowotna
 • Podejmowanie zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież w Polsce
 • Profilaktyka narkomanii w szkole
 • Gdzie szukać pomocy
Czas trwania: 4 x 45 min

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych.

Przekazanie wiedzy na temat zachowań agresywnych i pokazanie sposobów radzenia sobie w sytuacji agresji i przemocy.

W programie szkolenia:

 • Realizacja programu profilaktyki zachowań agresywnych „Kuba i Kleks kontra agresja”
Czas trwania: 5 h

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych.

Przygotowanie nauczycieli do tworzenia programów, budowania scenariuszy lekcji oraz prowadzenia zajęć z zakresu powszechnego bezpieczeństwa dzieci.

W programie szkolenia:

 • Realizacja programu z zakresu powszechnego bezpieczeństwa dzieci „Kuba i kleks sam wdomu”
Czas trwania: 5 h

Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych.

Przybliżenie różnorodnych technik oraz metod pracy z dzieckiem wykorzystujących optymalny, naturalny i rytmiczny ruch w edukacji matematycznej.

W programie szkolenia:

 • Graficzne ćwiczenia wpływające na równoważenie lateralne, wykonywane na małej i wielkiej płaszczyźnie raz jedną, raz drugą ręką
 • Ćwiczenia manipulacyjne wspomagające sprawność dłoni, ręki, nogi i całego organizmu z wykorzystaniem zabawek dydaktycznych, które pomagają w uzyskaniu koncentracji
 • Ćwiczenia rytmicznej manipulacji z wykorzystaniem zabawek dydaktycznych, wpływające na równoważenie lateralne organizmu
 • Ćwiczenia spontanicznego ruchu całego ciała jako formy pozawerbalnej komunikacji wspomagające koncentrację i polisensoryczne poznawanie.
Ćwiczenia opracowano m.in. oparciu o pozycję „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej.

Czas trwania: 5 h
Wszystkie tematy szkoleń mogą być jednocześnie realizowane w ramach szkoleń rad pedagogicznych. Uwzgędniamy także propozycje kierowane przez placówki.


II. SZKOLENIA I WARSZTATY DLA RODZICÓW


WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW „POROZMAWIAJMY O…..”
Moduły warsztatowe:
 • Rola emocji i uczuć w życiu każdego człowieka
 • Złość
 • Asertywność – stawianie granic
 • Wojna domowa-konflikt
 • Moje dziecko to skarb
 • Rola mamy i taty – czego dzieci uczą się od nas
 • Etapy rozwoju Twojego dziecka od strony terapeutycznej
 • Bajki terapeutyczne – jak tworzyć je samemu
Korzyści dla Ciebie:
 • Wzmocnisz pozycję rodzica
 • Będziesz autorytetem i partnerem do rozmowy
 • Zaczniesz rozpoznawać swoje niepożądane zachowania wobec dziecka
 • Nauczysz się co robić w sytuacji, kiedy dziecko wpada w złość
 • Zrozumiesz zachowania dziecka
 • Uświadomisz sobie co można jeszcze naprawić w relacjach z dzieckiem
Czas trwania: 2 dni (12 godz.)

Skontaktuj się z nami


PRO EDU Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny

tel. 53309210272
e-mail: biuro@proeduplock.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9:00 do 15:00

adres: Płock, ul. Jana Pawła II 30

Zobacz na mapie