NASZA PORADNIA

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Czarodziejski ogród” oferuje pomoc specjalistów, m.in. oligofrenopedagoga, surdopedagoga, psychologa, logopedy, neurologopedy, terapeuty integracji sensorycznej, socjoterapeuty i fizjoterapeuty, rehabilitanta i innych.

Specjaliści:

 • konsultują i prowadzą porady indywidualne i zbiorowe
 • diagnozują i prowadzą poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne i logopedyczne dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli
 • przeprowadzają badania i opiniują dzieci
 • prowadzą terapię psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną i logopedyczną

Wydajemy opinie o potrzebie:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej bez odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • odroczenie rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia:
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  • z przejawami niepowodzeń edukacyjnych
  • przejawiającego predyspozycje lub uzdolnienia

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Od 1 stycznia 2015 roku zapraszamy wszystkie dzieci posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju na bezpłatne zajęcia terapeutyczne.

Oferujemy w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju pomoc specjalistów:
psychologa, neurologopedy, socjoterapeuty, fizjoterapeuty, terapeuty SI oraz innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka.

To wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.
Powinno być podjęte jak najwcześniej. Jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym. Ponadto wczesna rehabilitacja i terapia zapobiega pogłębianiu się niepełnosprawności, przez co poprawia szanse edukacyjne i życiowe dziecka.
- opóźnienie rozwoju ruchowego np. dziecko nie utrzymuje i nie kontroluje ruchów głowy, nie wyciąga rąk do zabawki, nie siada, nie chodzi w przewidywanym normami czasie,
- opóźnienie rozwoju mowy, które może objawiać się brakiem gaworzenia lub w późniejszym etapie trudnościami z wypowiadaniem słów; można też obserwować trudności z rozumieniem poleceń,
- trudności z nawiązaniem kontaktu wzrokowego z drugą osobą lub utrzymaniem wzroku na zabawce,
- nieumiejętność zabawy, tak jak inne dzieci w jego wieku.

Nasi specjaliści po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy i napisaniu indywidualnego programu terapeutycznego dla każdego dziecka, podczas stosowanej terapii 2 razy do roku ocenią jego efektywność. Ponadto dzieci idące do szkoły otrzymają pełną diagnozę pedagogiczną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

zobacz ulotkę - Wczesne Wspomaganie Rozwoju

WSPARCIE NA STARCIE – Z UŚMIECHEM DO SZKOŁY

Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość z pokonywanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. J. Korczak

Wysyłając swoje dziecko do szkoły należy się zastanowić nad wszystkimi czynnikami gwarantującymi sukces.
Jeśli wszytko jest w porządku, nie ma się nad czym zastanawiać, jeśli potrzebna jest pomoc specjalisty, nie obawiajcie się po nią sięgnąć.
Stawka jest niebagatelna, a od startu w dużej mierze zależy miejsce na mecie.


Celem ogólnym realizowanych w ramach programu zajęć będzie przełamywanie bariery jaką jest strach, niepewność dziecka w nowym środowisku czyli w szkole. Będzie miał za zadanie pomóc Państwa dziecku w pokonaniu lęków obaw - bezstresowym przejściu z przedszkola, domu rodzinnego do szkoły.
Dobór tematów został opracowany tak, aby zapobiegł głównym problemom psychologicznym, na jakie dzieci mogą być narażone u progu szkoły.
Zajęcia będą prowadzili specjaliści:
neurologopeda, psycholog, dogoterapeuta oraz inni specjaliści w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.
Propozycje zajęć zawarte w programie będą się w głównej mierze opierały na metodyce procesu dydaktyczno-wychowawczego, realizowanej poprzez metody i techniki aktywizujące, m.in. metody integracyjne, dyskusyjne, twórczego myślenia, ramowe, inscenizacyjne, plastyczne, wizualizacje.
Dzięki tym metodom pracy Państwa dziecko nauczy się:
działać i współdziałać, odkrywać indywidualne cechy i poznawać je,empatii – umiejętności identyfikowania się z uczuciami drugiej osoby.
Realizacja zajęć stworzy warunki do rozwijania zdolności i zainteresowań u dzieci, które w ten sposób zyskają szansę na odniesienie subiektywnego sukcesu oraz wiele konkretnych i wymiernych korzyści.
Oto niektóre z nich: lepsza motywacja do nauki i lepsze wyniki dzięki dobremu samopoczuciu w szkole/klasie, rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron, umiejętność rozpoznawania swoich emocji oraz kontrolowania swoich nastrojów poprzez myślenie pozytywne, umiejętność unikania /rozwiązywania konfliktów, lepsze porozumiewanie się, większa odporność na niepożądane wpływy, większa odpowiedzialność za siebie, początki samowychowania.
Każde dziecko po zakończeniu udziału w programie otrzyma wstępną diagnozę gotowości szkolnej.
ZAPRASZAMY DZIECI DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
Jest to program adresowany do dzieci w wieku 4, 5 - 6 lat

Niepubliczna Poradnia „Czarodziejski Ogród”


tel. 508 229 272
e-mail: czarodziejskaporadnia@gmail.com

www.czarodziejskiogrodplock.pl

adres: Płock, Aleja Jana Pawła II 14